Sälja Företag
Vårt arbete omfattar analys, värdering, upprättande av ett försäljningsprospekt, marknadsföring, kontakt med presumtiva köpare, skrivning av sekretessavtal, presentation av intressenter, förhandlingar, avtalsskrivning, genomförande samt uppföljning av formalia. För större objekt tar vi dessutom in indikativa bud. Kort sagt vi tar ansvar som projektledare och leder försäljningsprocessen fram till avslut. Behöver köparen hjälp med bankkontakter eller medfinansiärer hjälper vi till. Engagemang och känsla för marknaden kännetecknar oss.

Vi marknadsför våra objekt beroende på vilken typ av företag det gäller. I ett första steg söker vi identifiera naturliga och möjliga intressenter. Detta baseras både på erfarenhet och sökning i databaser. Alla objekt läggs in på vår egen och FöretagsFörmedlarnas hemsida. Bedöms det lämpligt marknadsför vi våra objekt genom annonsering i riks- och lokalpress. Dessutom har vi en lista på intressenter i vår databas, som tidigare anmält intresse. På detta sätt fångar vi också upp icke-branschanknutna köpare, som kanske inte upplevs som naturliga, och vi får en bred bearbetning av marknaden. Om en fastighet ska säljas i samband med en inkråmsaffär samarbetar vi med en auktoriserad fastighetsmäklare.

Ett företags värde bestäms främst av företagets avkastning, substans och utvecklingspotential men också av vilken köpare man finner. Köpare i samma bransch kan ofta göra synergivinster och kanske därför är beredda att betala ett högre pris. Konsten att sälja företag är att hitta ”rätt” köpare. Det är därför angeläget att nå flera intressenter.

En företagsöverlåtelse tar inte alltid slut i och med att avtalet är undertecknat och tillträde skett. Ibland krävs säljarens fortsatta medverkan i någon form och köparen kan ha utfästelser att leva upp till. Vi medverkar tills alla frågor är avklarade.